Gå til hovedindhold

Underretning, rådgivning og vejledning

Mener du, at et barn mistrives, eller har du brug for vejledning til dit barns trivsel?

29. nov. 2022
 • Læs op

Indhold

  Er du bekymret for et barn eller en ung? 

  Hvis du har en formodning om, at et barn eller en ung under 18 år mistrives, har du pligt til at underrette det til kommunen.

  SELVBETJENING

  Du kan også henvende dig anonymt, når du laver en underretning gennem selvbetjeningen.

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp

  Mistrivsel er for eksempel, når barnet eller den unge:

  • bliver vanrøgtet
  • er udsat for nedværdigende behandling
  • er udsat for seksuelle overgreb
  • lever under forhold, som er til fare for barnets udvikling og sundhed.

  Du skal også underrette kommunen, hvis du kender til kommende forældre, som lever et liv, der giver dig en formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte lige efter fødslen. 

  Du kan anvende selvbetjeningsløsningen både med og uden brug af NemID.

  Øvrige kontaktmuligheder:

  Send sikker mail (kræver NemID)

  Post: Familiecentret, Chr M Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

  Ved akutte situationer udenfor åbningstider: Kontakt rådighedsvagten gennem politiet på telefon: 114.

  Som underretter får du en kvittering på, at vi har modtaget din henvendelse indenfor 6 dage. Du kan dog ikke få oplysninger om hvilken hjælp, vi giver barnet eller den unge.

  Anonyme anmeldelser modtager og behandler Familiecentret lige så seriøst, som enhver anden anmeldelser. Det gælder uanset, om der er tale om en skriftlig eller telefonisk underretning.

  Du skal dog være opmærksom på, at du ikke længere er anonym, hvis du oplyser dit navn. Du er heller ikke anonym, hvis dit telefonnummer eller din mailadresse er synlig. 

  Har du brug for råd og vejledning om dit barns trivsel?

  Hvis dit barn er 0-13 år kan du få gratis rådgivning og vejledning om dit barn i Familiecentret. Rådgivningen kan være anonym.

  Kontakt:
  Børn og Forebyggelse
  Telefon: 76 29 34 00
  Send sikker mail (kræver NemID)

  Hvis dit barn er 14-18 år kan du få gratis rådgivning og vejledning om dit barn i Ungdomscentret. Unge kan også selv henvende sig. Rådgivningen kan være anonym.

  Kontakt:
  Ungdomscentret
  Telefon: 24 75 91 12
  Send sikker mail (kræver NemID)

  Vær opmærksom på, at hvis du har spørgsmål om skilsmisse, samvær eller barnets bopæl, skal du kontakte Familieretshuset

  Hjælp til børn med handicap

  Hvis dit barn har et handicap eller en funktionsnedsættelse, er der mange muligheder for vejledning, rådgivning og støtte. 

  For mere information og selvbetjeningsløsninger se borger.dk’s side om børn med handicap.

  Læs mere om muligheder for støtte til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af et barn med handicap.

  Hvad er hjemmetræning?

  Hjemmetræning er en samlet betegnelse for den træning af dit barn, som du selv udføre, som et alternativ og/eller supplement til et kommunalt tilbud om hjælp og støtte efter Barnets lov § 85. Formålet med hjemmetræning er at give dig mulighed for at spille en aktiv rolle i indsatsen over for dit barn.


  Dit barn er i målgruppen for hjemmetræning, hvis

  • han/hun er under 18 år
  • har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • har et sådant behov for støtte og behandling, at der skal iværksættes et særligt tilbud
  • han/hun vil ofte have sammensatte behov, der kræver en indsats fra flere forskellige fagpersoner.
    

  Afgørelsen af om dit barn er i målgruppen for hjemmetræning baserer sig på en konkret og individuel vurdering af dit barns behov for særligt støtte- og behandlingstilbud efter Barnets lov § 85. 


  Hvor kan du søge?

  Hvis du har spørgsmål, eller ønsker at søge om hjemmetræning, skal du kontakte Special Familieteam på tlf. 76 29 34 00 eller via sikker mail (kræver NemID) 

  Den maksimale sagsbehandlingstid er 8 måneder. 

  Læs mere om hjemmetræning på socialstyrelsen.dk 

  Alle børn med CP har mulighed for at deltage i et cerebral parese opfølgningsprogram (CPOP).
  I CPOP tilbydes dit barn årlige screeninger hos ergo- og fysioterapeuter. Der laves standardiserede tests fra opfølgningsprogrammet. 

  • Testresultaterne bringes med til den tværfaglige konsultation på regionens sygehus, hvor de gennemgås med børnelægen, ortopædkirurgen og bandagisten.
  • Screeningerne sikrer, at de fagpersoner, dit barn møder, kan følge dit barns udvikling og dermed være på forkant med eventuelle ændringer i barnets indsats.

  For yderligere oplysninger kontakt:

  Katrine Møller Klausen
  Vital Horsens, Centrum for Sundhed og Træning
  Telefon: 76 29 38 01

  Få råd og vejledning ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

  PPR vejleder og rådgiver dagtilbud, skoler og forældre i forhold til:

  • udvikling og læring hos børn og unge fra 0-18 år
  • børn og unge, der har vanskeligheder med indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse, sansemotorik eller læsning
  • en inkluderende praksis, så børn og unge, så vidt muligt, forbliver en del af fællesskabet i nærmiljøet.

  Pædagogisk Psykologisk Rådgivning varetages i Horsens af Tværgående Enhed for Læring.

  Du kan som forælder kontakte PPR, hvis du er bekymret for dit barns:

  • indlæring
  • trivsel
  • adfærd
  • tale/sprog
  • motorik
  • læsning.

  Vi anbefaler, at du kontakter PPR i samarbejde med dit barns daginstitution eller skole. På den måde kan vi sammen vurdere dit barns samlede situation og drøfte, hvordan de voksne omkring dit barn bedst understøtter hans eller hendes videre udvikling. 

  Du kan også selv kontakte PPR og få råd og vejledning om dit barns udvikling.

  Kontakt Tværgående Enhed for Læring på telefon 76 29 30 90. 
  Du kan også skrive til os sikkert (kræver NemID) 

   

  Vejledning til unge

  Du kan som ung også kontakte PPR for råd og vejledning

  Ved PPR har du mulighed for at få råd og vejledning fra:

  • fysio- og ergoterapeuter
  • psykologer
  • tale-hørekonsulenter
  • læsekonsulenter.

  Fysio- og ergoterapeuter:

  • deltager i konsultative konferencer i dagtilbud
  • vejleder forældre og pædagogisk personale med udgangspunkt i en sansemotorisk problemstilling – med fokus på leg, aktivitet, de fysiske rammer og det pædagogiske læringsmiljø
  • laver vurderinger på børn, som er indstillet til PPR.

  Psykologer:

  • deltager i konsultative fora i dagtilbud og på skoler
  • rådgiver/vejleder forældre, pædagogisk personale og forældre, f.eks. i forhold til børn i indlæringsmæssige, følelsesmæssige, sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder
  • laver pædagogisk psykologiske vurderinger på børn, som er indstillet til PPR
  • laver udtalelser til ungdomsuddannelser vedrørende børn med særlige behov (STU/EGU og efterskole).

  Tale-hørekonsulenter:

  • deltager i konsultative fora i dagtilbud og på skoler
  • rådgiver/vejleder forældre og pædagogisk personale i forhold til børn med tale/hørevanskeligheder
  • laver talepædagogiske vurderinger på børn, som er indstillet til PPR.

  Læsekonsulenter:

  • rådgiver/vejleder forældre/lærere/skoleledelsen vedrørende børn i skriftsproglige vanskeligheder
  • laver pædagogisk psykologiske vurderinger på børn, som er indstillet til PPR på grund af svære skriftsproglige vanskeligheder
  • deltager ved behov i ressourcecentermøder/konferencer på skoler.

  Se mere om de ansatte på tel.horsens.dk 

  • PPR deltager i konferencer/ressourcecentermøder på skolerne og i daginstitutioner, hvor personale og forældre kan fremlægge deres bekymring i forhold til et barns indlæring, udvikling og trivsel.
  • På konferencen drøfter vi problemstillinger omkring barnet, og vi fokuserer på de ressourcer, der er hos barnet og i omgivelserne.
  • På denne baggrund vejleder/rådgiver vi de voksne omkring barnet i, hvordan de kan målrette deres indsats overfor barnet.
  • Drøftelsen på konferencen kan føre til flere konsultative møder.
  • Hvis det vurderes relevant og nødvendigt, kan barnet indstilles til PPR, hvor vi opretter en sag på barnet.
  • PPR laver en pædagogisk psykologisk vurdering på baggrund af f.eks. afklarende samtaler, observationer, spørgeskemaer, testning, etc.

  Ungeforum - klubtilbud for dig som anbragt ung

  Er du fyldt 11 år, og er du anbragt eller har tidligere været anbragt i plejefamilie mm., kan du komme i en ungeklub. Her kan du udbygge dit netværk, møde andre unge med lignende baggrund og få en snak med voksne.

  Aktiviteterne består oftest af indkøb, madlavning og fællesspisning. Andre gange laver vi aktiviteter i form af f.eks. klatring, biografture, fisketure og lignende. 

  Det praktiske
  Der er åbent ca. 20 eftermiddage/aftener om året i tidsrummet k. 15.30-20.30. I klubben møder du personale med relevant pædagogisk baggrund.

  Ved spørgsmål kontakt:

  Arthur Rasmussen
  Telefon: 23 72 08 85

  eller

  Ole Bjørn Severinsen 
  Telefon: 40 14 43 58